Search
Close this search box.

Přijímací řízení 2024/2025

Soukromá SŠ Praha

Organizace přijímacího řízení ve školním roce 2024/2025 na soukromé Královské střední škole.

Přijímání ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od 1. 9. 2024, ve znění zákona č. 67/2022, o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (LEX Ukrajina), ve znění účinném od 30.6.2022 a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2021.

Královská střední škola s. r. o., bude ve školním roce 2024/2025 organizovat přijímací řízení do těchto oborů vzdělávání:

68-43-M-01 – Veřejnosprávní činnost, denní a dálková forma vzdělávání – čtyřleté studium,

63-41-M-02 – Obchodní akademie, denní forma vzdělávání – čtyřleté studium,

64-41-L-51 – Podnikání, nástavbové studium dálková forma vzdělávání – dvouleté studium.

 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů do prvních ročníků od školního roku 2024/2025:

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání – čtyřleté studium, 22 žáků,

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, dálková forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

63-41-M-02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání – čtyřleté studium, 22 žáků,

64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, dálková forma vzdělávání – dvouleté studium, 30 žáků

Přihláška ke studiu

Elektronicky se podává zde www.dipsy.cz

více informací zde www.prihlaskynastredni.cz

 

Přihlášku podává uchazeč pro první kolo přijímacího řízení do středy 20. února 2024.

Přihláška se podává na tiskopisu SEVT, který je možno získat na webovém odkazu

Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, MŠMT ČR (msmt.cz)

nebo přímo zde: Přihláška ke studiu na střední škole 2023-2024

V papírové podobě se přihláška odevzdává na adrese Svídnická 1/506 v kanceláři školy.

Součástí přihlášky ke vzdělávání do čtyřletých oborů jsou poslední dvě vysvědčení ze ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Součástí přihlášky ke vzdělávání je doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou.

Součástí přihlášky ke vzdělávání do dvouletého nástavbového studia jsou doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, tedy výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce a poslední dvě vysvědčení z tříletého nebo tříapůlletého SOU s výučním listem.

Součástí přihlášky ke vzdělávání do čtyřletých oborů nebo do dvouletého nástavbového studia je osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení.

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání mimo území ČR, doloží žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka.  

Cizinci doloží i potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR dle § 20, odst. 3, školského zákona.

Uchází-li se o vzdělávání uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, součástí přihlášky ke studiu je doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Pokud uchazeč o vzdělávání nepřiloží požadované doklady, vyzve ho ředitelka školy k doplnění požadovaných dokumentů v náhradním termínu.

Uchazečům o vzdělávání, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří škola u těchto uchazečů o vzdělávání rozhovorem.

Zdravotní způsobilost uchazeče pro školou vyučované obory vzdělání není požadována.

První kolo přijímacího řízení

V prvním kole přijímacího řízení škola organizuje škola v souladu s platnou školskou legislativou jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky v pátek 12. dubna 2024, pokud je škola uvedena v pořadí na 1. místě přihlášky ke studiu a v pondělí 15. dubna 2024, pokud je škola uvedena v pořadí na 2. místě na přihlášce.  

Výsledek JPZ se podílí 70% na celkovém hodnocení uchazeče. 

Pokud ji uchazeč nebude konat ani v řádném ani v náhradním termínu, hodnocení jednotné přijímací zkoušky činí 0 bodů.  

Každý uchazeč může jednotnou přijímací zkoušku konat dvakrát – v pátek 12. dubna 2024 ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí a v pondělí 15. dubna 2024 ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví ředitelce školy, koná zkoušku v náhradním termínu v pondělí dne 29. dubna 2024 a v úterý dne 30. dubna 2024.

Povolené pomůcky ke konání jednotné přijímací zkoušky: modře nebo černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby (kalkulačka a tabulky nejsou povoleny).

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury trvá 60 minut a uchazeč může získat maximálně 50 bodů. Jednotná přijímací zkouška z matematiky trvá 70 minut a uchazeč může získat maximálně 50 bodů.

Kritéria hodnocení pro 1. kolo přijímacího řízení:

Výsledek jednotné přijímací zkoušky – max. 100 bodů.

Ústní motivační pohovor – školní přijímací zkouška se bude konat 15.3.2024 a 8.4.2024

Motivačnímu pohovoru předchází odevzdaná prezentace na téma „Kdo jsem v .pdf formátu o rozsahu maximálně 10 slidů zaslané na info@skolabohnice.cz do termínu 10.3.2024 do 23:59 hod. Za prezentaci lze získat max 10 bodů. Maximální možný počet bodů je 43. Uchazeč s 12 a méně body zkoušku nesplnil. (viz kritéria)

Škola ke studiu ve čtyřletých oborech 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost denní a 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, přijme v 1. kole přijímacího řízení uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a který získal minimálně 10 bodú z testu z českého jazyka a 10 bodů z matematiky.

Škola ke studiu ve čtyřletém oboru 78-42-M/06 – Kombinované lyceum, denní forma vzdělávání v 1.kole studenty nepřijímá.

Škola ke studiu ve dvouletém nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání, dálková forma vzdělávání, přijme v 1. kole přijímacího řízení uchazeče, který ukončil tříleté nebo tříapůlleté SOU s výučním listem, a který získal minimálně 6 bodů z českého jazyka a 6 bodů z matematiky. Školní přijímací zkouška se nekoná.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Další kola přijímacího řízení

V případě nenaplněné kapacity bude zveřejněno na webu školy.

……………………………………………………..

Informace k přijímacímu řízení

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Vyhláška o přijímacím řízení zde

Přijímání na střední školy – právní úprava dle MŠMT zde

Doporučení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami zde

CERMAT

PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Přihláška ke studiu na SŠ:

Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, MŠMT ČR (msmt.cz)

V případě, že volíte 2 obory na naši školu, je nutné podat shodně vyplněnou přihlášku ke studiu 2x ,včetně příloh (Nelze uvést 2x stejný kód oboru).

Úřední hodiny pro osobní podání přihlášek: po a st 7:45 – 9:00, 14:00 – 16:00, út 13:00 – 17:30   

Podrobnější informace o podmínkách přijímacího řízení na naši školu poskytne ředitelka školy Mgr. Monika Windsor a zástupkyně ředitelky školy Mgr. Michaela Koktová Jamrišková (windsorm@skolabohnice.cz a koktovam@skolabohnice.cz )

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA  A ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Termíny pro přijímací zkoušku a školní přijímací zkoušku:

  1. Termín: 12.04.2024 
  2. Termín: 15.04.2024  

Termíny pro náhradní přijímací zkoušku a školní přijímací zkoušku:

  1. Termín: 29.04.2024 
  2. Termín: 30.04.2024 

Školní přijímací zkouška je tzv. motivační pohovor v českém jazyce, na Kombinované lyceum pak v českém i v anglickém jazyce

Do celkového hodnocení přijímací zkoušky (ČJ a Matematika) bude započítán lepší výsledek z vykonaných zkoušek (doporučujeme proto využít možnosti účastnit se přijímacích zkoušek ve dvou termínech).

Pozvánka k přijímací zkoušce vám bude zaslána nejpozději 14 dní před termínem zkoušky a obsahuje:

ID kód (jedinečný identifikátor uchazeče), pozvánku proto nevyhazujte, budete ji potřebovat i pro zjištění výsledků.

Harmonogram přijímacích zkoušek, místo konání a povolené pomůcky.

Výsledky přijímacího řízení

Termín pro vyhlášení výsledků stanovuje MŠMT, viz zde.  

PŘIJATÍ UCHAZEČI

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Zveřejněním výsledků se považuje Rozhodnutí o přijetí za oznámená.

červnu bude probíhat informační schůzka s rodiči pro nastupující žáky.

Potvrzení o studiu obdrží nastupující žáci první školní den (před nástupem nejsou našimi žáky).

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, MŠMT ČR (msmt.cz)

UŽITEČNÉ ODKAZY

www.prihlaskynastredni.cz

www.dipsy.cz