Search
Close this search box.

Změna názvu školy

S hrdostí oznamujeme významnou změnu v naší střední škole. Dosavadní Střední škola Danae se rozvíjí a dostává nový název: Královská střední škola.

Tato změna názvu není jen symbolická, ale představuje hlubší transformaci, která odráží naši touhu posunout vzdělávací standardy na vyšší úroveň. Díky  účasti na projektu Educa fund, který se zabývá rozvojem vzdělávacích institucí a transformací na školy s vysokou prestiží, máme v plánu investovat do rozvoje školy a posílit tak kvalitu vzdělání, kterou nabízíme.

Plánované investice umožní nejen zlepšení infrastruktury školy, ale také rozšíření nabídky vzdělávání, zvýšení kvalifikace pedagogického personálu a posílení vazeb s dalšími prestižními vzdělávacími institucemi.

Toto nové jméno odráží naše odhodlání být nejen místem vzdělávání, ale i symbolem inovace a otevřenosti. Věříme, že Královská střední škola se stane světlem, které povede naše studenty k úspěchu a inspiraci v životě.

We are proud to announce a major change in our high school. The current Danae High School is developing and receiving a new name: Royal High School.

This name change is not only symbolic, but represents a deeper transformation that reflects our desire to raise educational standards to a higher level. Thanks to participation in the Educa fund project, which deals with the development of educational institutions and transformation into schools with high prestige, we plan to invest in the development of the school and thus strengthen the quality of education we offer.

The planned investments will allow not only the improvement of the school’s infrastructure, but also the expansion of the educational offer, the increase in the qualifications of the teaching staff and the strengthening of ties with other prestigious educational institutions.

This new name reflects our determination to be not only a place of learning, but also a symbol of innovation and openness. We believe that the Royal High School will become a light that will guide our students to success and inspiration in life.

Informace o Královské střední škole

Probíhá 2. kolo přijímacího řízení

Více informací naleznete: UCHAZEČ > Kritéria přijímacích zkoušek – 2. kolo